Balington Consulting

OPLATÍ SA POISTIŤ PRVÁKA? PREDÍDETE TAK NIEKTORÝM NEČAKANÝM VÝDAVKOM

12.09.2016

Pluska.sk 07.09.2015- Financovať školopovinné dieťa stojí nemálo peňazí. Niektorým nečakaným výdavkom však môžete predísť. Určité veci nikto nedokáže predvídať. Úraz na telocviku, krádež aktovky či mobilu alebo strata osobných vecí znamenajú ďalšie stenčenie rodinnej peňaženky. Niektoré výdavky vám môže pokryť vhodné poistenie dieťaťa uzatvorené na dobu určitú, čiže na obdobie celého školského roka. Existujú aj komplexné balíčky pre školy, ktoré obsahujú majetkové aj úrazové poistenie pre celé triedy. Deti, samozrejme, môžete poistiť aj individuálne.

Stratil som mobil…
Najmä najmenší školáčikovia často strácajú veci. Na školskom dvore, v jedálni a v školskej družine zabúdajú bundy, čiapky, rukavice, topánky, prezuvky, peračníky či učebnice, no v posledných rokoch pomerne často dochádza aj k stratám a ku krádežiam mobilných telefónov. Práve pri elektronických prístrojoch rodičia v súčasnosti najčastejšie žiadajú od školy náhradu škody, ale väčšinou nepochodia.

Skupinové poistenie
Školy často majú uzatvorené skupinové poistenie s niektorou z poisťovní, pri ktorom žiakov poisťuje škola a poistné hradia rodičia. Rozsah skupinového poistenia sa môže v jednotlivých poisťovniach líšiť, preto by ste si mali preštudovať podmienky, hlavne výluky z poistenia a informácie súvisiace s likvidáciou poistnej udalosti. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, keď vám poisťovňa odmietne preplatiť stratenú vec alebo vám neposkytne dostatočnú náhradu.

Individuálne poistenie
Niekedy je lepšie nespoliehať sa na skupinové úrazové poistenie organizované školou, ale vybrať si také, ktoré je vhodnejšie pre vaše dieťa, lebo ho najlepšie poznáte. Individuálne uzatvorená poistná zmluva môže mať širšie poistné krytie. Niektoré poisťovne umožňujú krytie škôd vzniknutých tretej osobe v rámci poistenia nehnuteľnosti či domácnosti, v ktorej dieťa býva.
Zodpovednosť z občianskeho života, ako sa väčšinou tento druh poistenia nazýva, pokrýva aj náhodne vzniknuté škodové udalosti na majetku školy alebo na zdraví spolužiakov.

Čo v škole nepoistia?
Školské poistenie sa nevzťahuje na stratu či poškodenie učebníc a školských pomôcok. Nie je štandardné, aby sa takéto predmety poisťovali ani individuálne, hoci v rámci poistenia domácnosti takáto možnosť existuje. Žiak však musí byť ich vlastníkom, pričom môžu byť poistené v rámci priestoru domácnosti aj mimo nej.

Problematické je aj poistenie mobilov, peňazí a iných cenností. V niektorých prípadoch sa s poisťovňou môžete individuálne dohodnúť na poistnom krytí, ktoré je odlišné od štandardných všeobecných poistných podmienok.
Nebezpečné pády

Ani pozorné oči učiteliek a vychovávateliek nedokážu zabrániť úrazom. Poisťovne ponúkajú skupinové úrazové poistenie žiakov, ktoré môže obsahovať rôzne špeciálne pripoistenia. Toto poistenie platí v areáli školy a na podujatiach organizovaných školou, čiže aj na športových súťažiach a rôznych akciách. Najčastejšie ide o poistenie následkov úrazov – trvalých alebo krátkodobých. Súčasťou poistenia môže byť aj odškodné za pobyt v nemocnici či nákladov na liečenie. Po preštudovaní podmienok skupinového poistenia zvážte, či pre vaše dieťa nie je výhodnejšie individuálne úrazové poistenie.

Poistenie na cesty
Na školské výlety, lyžiarske zájazdy a pobyty v škole prírody je rozumné uvažovať o uzatvorení cestovného poistenia, ktoré pokrýva náklady spojené s liečením, úrazom, majetkovou škodou alebo so zodpovednosťou za škodu. Aj keď sa tento druh poistenia uzatvára väčšinou pri cestách do zahraničia, možno ho dohodnúť aj na územie Slovenska.

Naspäť