Balington Consulting

PRIZNAŤ ZDRAVOTNÝ STAV JE PRI ŽIVOTNOM POISTENÍ ROZHODUJÚCE!

08.05.2014

14.4.2014    Next Future  Marek Mittaš

Zdravie a život sú pre každého to najdôležitejšie. Pred ochorením či operáciou nás neochráni žiadna poistka. V prípade nepriazne osudu však vie podať pomocnú ruku, zabezpečiť príjem či náklady na liečbu. To všetko platí v prípade, že nielen poisťovňa, ale aj klient hrajú fér!

Správne nastavená životná poistka je základom spokojnosti a zodpovednej ochrany. Tá musí byť nielen na strane klienta, ale aj samotnej poisťovne. Preto klientovo zdravie posudzuje oceňovateľ zdravotného rizika takzvaný underwriter. „Vyhodnocovanie sa robí na základe odpovedí zo zdravotného dotazníka, ktorý je súčasťou poistného návrhu. Takisto sa posudzuje aj samotná zdravotná dokumentácia, ktorú predkladá klient, respektíve si ju vyžiada poisťovňa,” hovorí Ján Ďurech z marketingového oddelenia spoločnosti AEGON. Podobný princíp zachovávajú v každej poisťovni, no Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne, a. s., dodáva, že to niekedy nestačí: „V prípade výnimočnej poistnej sumy, ktorá má byť na základe poistnej udalosti vyplatená klientovi, posielame poisteného do zmluvného zdravotníckeho zariadenia.” Spoznať skutočný zdravotný stav klienta je pre poisťovňu prvoradé aj vo vzťahu k cene poistného. „Rozsah oceňovania sa zameriava na zdravotné, ale aj finančné riziko poistenej osoby ako napríklad zdravotný stav poistenej osoby, vysoká škodovosť v predchádzajúcich poisteniach, dlžné poistné a iné. V roku 2013 vstúpilo do procesu oceňovania 22 % produkcie, pričom riziková prirážka bola prijatá na 4 % a výluka z oceňovania na 5 % produkcie,” vysvetľuje Rastislav Nemeček, PhD., riaditeľ Divízie zákazníckych služieb ČSOB Poisťovne, a. s. Nezatajiť skutočnosť znamená byť poistený Poisťovňa nepreveruje u každého klienta komplexný zdravotný záznam. Netreba sa však spoliehať, že v poisťovni dostanete lacnejšie poistenie, prípadne bez výluk, ak neprezradíte ochorenia. „Pri uzatváraní návrhu poistnej zmluvy vypĺňa zdravotný dotazník klient, ktorý sa zároveň čestným prehlásením písomne zaviazal, že ním poskytnuté informácie o jeho zdravotnom stave sú pravdivé,” hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Uzavrieť poistku s vedomím tajomstva je pasca, ktorá môže neskôr zamrzieť. Pri likvidácii poistnej udalosti sa neskúma len dátum vzniku náhodnej udalosti, ale aj prvé príznaky a diagnostikovanie ochorenia, v dôsledku ktorého si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie. Preto je nevyhnutné, aby klient pri uzatváraní poistenia odpovedal pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu. V opačnom prípade je možné, že si poistku platí zbytočne. Nie sú to však len choroby, ktoré treba priznať, ale aj aktuálny životný štýl.

Naspäť