Balington Consulting

BEZPOHLAVNÉ POISTKY

12.09.2016

24.4.2014    Trend  ( jz)

Po rozhodnutí európskeho súdu nesmú poisťovne od konca roka 2012 zohľadňovať pri výpočte poistného pohlavie klienta. Najviac sa táto úprava dotkla práve životných poisťovní, pri ktorých sú štatistické rozdiely medzi mužmi a ženami napríklad v dobe dožitia či incidencie niektorých chorôb netriviálnou záležitosťou. Časť poisťovní sa preto rozhodla vybrať osobitným smerom a ponúkajú rozdielne produkty cielené na ženy či mužov. Podľa európskych pravidiel síce nemôžu rozlišovať klientov: ženský produkt tak musia predať i mužovi, ak o to požiada, avšak cielenie na špecifické pohlavie je u nich jasné. MetLife Amslico, tretia najväčšia životná poisťovňa na trhu, vyselektovala jednotlivé riziká pre obe pohlavia a začala ponúkať dve rozdielne rizikové poistky, Eva Plus a Adam Plus. Obe sa zameriavajú na kritické choroby, jedinečné pre jednotlivé pohlavia. Namiesto priemerovania ceny poistenia, ktoré jedno z pohlaví vždy znevýhodňuje, tak vie ponúknuť cenovo atraktívnejšie poistenie. Poisťovňa tomu prispôsobila i obchodnú komunikáciu. Produkt Eva napríklad výraznejšie promoval počas MDŽ.

Naspäť