Balington Consulting

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd. Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu. Poistením predchádzate vynaloženiu vlastných nákladov na odstránenie možných environmentálnych škôd spôsobených Vašou prevádzkovou činnosťou. Poistenie patrí medzi takzvané povinné zmluvné poistenie to znamená že toto poistenie ste povinný si uzatvoriť a štátne orgány ho môžu kontrolovať a vyžadovať.

Naspäť