Balington Consulting

SPOLUPRACUJEME

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI


Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/446 1111
Fax: +421/48/415 3180
www.umb.sk                                                                                                                                                          

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Ponúka klasické spektrum univerzitného vzdelávania vo všetkých stupňoch a for¬mách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov. Rozví-ja kontakty  v rámci spoločne zabezpečovaných študijných programov a spoločnému študijnému programu so zahraničnými univerzitami, kde majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie doma i v zahraničí. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor pre rôzne spoločenské aktivity (športové kluby, umelecké súbory, študentské organizácie).

Zmyslom nášho podnikania nie je iba vytvárať zisky, ale aj vracať svoje nadobudnuté skúsenosti späť do spoločnosti.
Preto spolupracujeme s fakultou ekonomiky UMB na viacerých projektoch, do ktorých sú aktívne zapájaní študenti.


FAKULTY UMB


EKONOMICKÁ FAKULTA UMB
www.ef.umb.sk

FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
www.fpvmv.umb.sk
 
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB
www.fpv.umb.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
www.ff.umb.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
www.pdf.umb.sk

PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
www.prf.umb.sk