Balington Consulting

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE (CAR – EAR)

Produkt slúži na poistenie stavebných a montážnych diel pre investorov, poskytovateľov úverov, dodávateľov v stavebníctve, resp. stavebné firmy. Stavebno – montážne poistenie zaručí primeranú ochranu stavby alebo montážneho diela. Poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku, poistenia technických rizík a poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám.
V tomto poistení je možné dojednať nad rámec:

  • poistenia škody počas záručnej doby (chybne vykonaná práca počas výstavby a/alebo škody spôsobené pri odstraňovaní nedorobkov)
  • náklady na odpratanie trosiek, ktoré je potrebné odstrániť po poistnej udalosti
  • náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu v dňoch pracovného pokoja
  • iné...
Naspäť