Balington Consulting

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

najmä v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. a zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len zákon)

Všeobecne

BALINGTON s. r. o., so sídlom Pri Suchom mýte 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO 47 161 710, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vl.č. 89423/B (ďalej len „Spoločnosť“) je samostatným finančným agentom v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“).

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 174864 ako samostatný finančný agent pre sektor poistenia a zaistenia, prijímania vkladov, kapitálového trhu a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Vykonáva finančné sprostredkovanie podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. ODT-1684/2014-1 zo dňa 26.3.2014. Overenie registrácie spoločnosti: https://regfap.nbs.sk/search.php?row=1

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie aj na základe spolupráce s podriadenými finančnými agentmi. Overenie registrácie podriadených finančných agentov je možné na https://regfap.nbs.sk/search.php.

Kvalifikovaná účasť[1]

Spoločnosť ani jej podriadení finanční agenti nemajú v žiadnej poisťovni ani inej finančnej inštitúcii, s ktorou spolupracujú kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach.

Žiadna poisťovňa, iná finančná inštitúcia alebo osoba ovládajúca poisťovňu alebo inú finančnú inštitúciu s ktorou Spoločnosť spolupracuje nemá v Spoločnosti ani u jej podriadených finančných agentov kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach.

Sťažnosti

Potenciálny klient a klient môžu podať na Spoločnosť sťažnosť v rozsahu a za podmienok upravených v Reklamačnom poriadku.

Mimosúdne riešenie sporov

V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z finančného sprostredkovania môže klient, resp. ostatné dotknuté osoby riešiť spor mimosúdnou cestou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení a v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (viď text nižšie).

Osobitné podmienky pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@balington.sk.

Ak naša spoločnosť odpoviem na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zmluvy s finančnými inštitúciami

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradnej zmluvy s poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, ktorých aktuálny zoznam je na www.balington.sk v časti „Partneri“, alebo na požiadanie prístupný v sídle Spoločnosti,

Základné náležitosti a právne následky uzatvorenia zmluvy

Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za podmienok uvedených v poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva (v zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Právnym následkom uzavretia poistnej zmluvy je pre klienta povinnosť platiť poistné a právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť.

Podmienky sprostredkúvaného úverového produktu a právne následky uzavretia zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zmluvy o úvere, ktorou sa daný produkt dojednáva a úverových podmienok a ďalších dokumentov, na ktoré sa taká zmluva o úvere odvoláva.

Uzavretím zmluvy o úvere, ktorej predmetom je sprostredkovávaný úverový produkt vzniknú klientovi nároky na poskytnutie úveru za podmienok uvedených v zmluve o úvere a zároveň povinnosť splatiť veriteľovi úver vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere.

Podstatné náležitosti zmluvy o úvere sú definované ustanoveniami Obchodného zákonníka (OBZ), Občianskeho zákonníka (OZ), osobitných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie úverov, ako zákone o bankách a zákone o spotrebiteľských úveroch. Zmluva o úvere obsahuje najmä výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, záväzok dlžníka peňažné prostriedky vrátiť, výšku úrokov za poskytnuté peňažné prostriedky.

Právnym následkom uzavretia zmluvy o úvere je pre klienta povinnosť splácať úver v zmysle a za podmienok dohodnutých s finančnou inštitúciou.

Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby sú upravené v Zákone o cenných papieroch a Obchodnom zákonníku v závislosti od druhu poskytovanej služby. Právnym následkom zmluvy je povinnosť klienta poskytnúť finančné prostriedky finančnej inštitúcii a jeho právo podieľať sa na výnosoch z poskytnutej finančnej služby.

Ochrana pred zlyhaním finančnej inštitúcie

Sektor kapitálového trhu

Ochrana investora pri obchodovaní s finančnými nástrojmi pred zlyhaním finančnej inštitúcie sa spravuje ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za týmto účelom je zo zákona zriadený Garančný fond investícií - právnická osoba zriadená zákonom, ktorý poskytuje náhrady v prípade nedostupnosti majetku klienta. Pred stratami z investovania pri operáciách na finančných trhoch nie je klient chránený. S každou investíciou je spojené riziko a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Sektor poistenia a zaistenia

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Ďalej je systém ochrany zabezpečovaný vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia. Pri investičnom životnom poistení je ochrana zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára. V prípade insolventnosti alebo hrozby insolventnosti poisťovne sú v príslušnom zákone číslo 39/2015 Z. Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené mechanizmy na predídenie, prípadne zmiernenie následkov takejto situácie.

Sektor prijímania vkladov

Vklad klienta je chránený v rozsahu a za podmienok podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné až do uplynutia premlčacej lehoty. Pri zlyhaní úverovej inštitúcie môže prísť k postúpeniu záväzkov dlžníka voči veriteľovi inej úverovej inštitúcii, voči ktorej bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom túto zmenu treba dlžníkovi oznámiť písomne.

Povinnosti finančného agenta voči klientovi/potenciálnemu klientovi

Finančný agent nesmie od klienta alebo potenciálneho klienta prijímať akékoľvek plnenia peňažnej alebo nepeňažnej povahy. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.


[1] Kvalifikovanou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10% alebo viac percent na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vypočítaných podľa osobitného predpisu, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby