Balington Consulting

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

BALINGTON s.r.o., so sídlom Brnianska 49, 811 04 Bratislava, IČO: 47 161 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89423/B, je samostatný finančný agent vykonávajúci poisťovaciu činnosť na základe povolenia v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve“). Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.

1. Kto je prevádzkovateľom?

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

BALINGTON s.r.o. je v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva BALINGTON s.r.o. vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, ktorým BALINGTON s.r.o. v rámci vykonávania finančného sprostredkovania a poradenstva poskytol finančné sprostredkovanie (ďalej aj ako „klienti“);
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním finančného sprostredkovania a poradenstva.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä pre účel poskytnutia finančného sprostredkovania, a to na základe:

 • zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), najmä § 31 a § 35, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií, alebo služby BALINGTON na účely vykonávania finančného sprostredkovania, Vašej identifikácie alebo identifikácie Vášho zástupcu, overovania tejto identifikácie, ochrany a domáhanie sa práv BALINGON a/alebo Podriadeného finančného agenta voči Vám, zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi BALINGTON a Podriadeným finančným agentom alebo finančnou inštitúciou, pre ktorú BALINGTON vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností BALINGTON a/alebo Podriadeného finančného agenta podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní;
 • zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“), najmä § 73a, v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv v sektore kapitálového trhu na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov sprostredkúvaných Vám BALINGTON, ďalej na účely Vašej identifikácie a identifikácie Vašich zástupcov, ochrany a domáhania sa práv BALINGTON voči Vám, zdokumentovania činnosti BALINGTON, výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností BALINGTON podľa Zákona o cenných papieroch alebo osobitných predpisov uvedených v Zákone o cenných papieroch;
 • zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon“), na účely zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie podľa § 10 až 14, BALINGTON je oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez Vášho súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou finančného sprostredkovania. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie finančného sprostredkovania zo strany BALINGTON s.r.o.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä Podriadení finanční agenti.

4. Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať?

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce:
  • schopnosť klienta splniť si záväzky z poskytnutého finančného sprostredkovania;
  • požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, úverovej zmluvy alebo zmluvy o investovaní finančných prostriedkov;
  • oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
  • splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve, finančnom sprostredkovaní a poradenstve alebo osobitnými predpismi;
  • zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
  • osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
  • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Na poisťovacie účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia a v súlade so zákonom o poisťovníctve ako právnym základom spracúvania budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov považované za osobitnú kategóriu (citlivé údaje), a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri poskytnutí finančného sprostredkovania.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o  subjekty, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť v prílohe č.1 tohto oznámenia:

 • orgány verejnej moci;
 • advokáti, správcovia, znalci, tlmočníci.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť v prílohe č.2 tohto oznámenia:

 • Podriadení finanční agenti

Vaše osobné údaje poskytujeme Finančným inštitúciám s ktorými má BALINGTON uzatvorenú zmluvu za účelom sprostredkovania ich finančných produktov, tento zoznam inštitúcií je uvedený na webstránke BALINGTON.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového poisťovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár);

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • vaše osobné údaje sú spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a evidenciu všetkých písomných podkladov BALINGTON uchováva po dobu 10 rokov po zániku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 • osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch a evidenciu všetkých písomných podkladov BALINGTON uchováva po dobu 5 rokov, na žiadosť Národnej Banky Slovenska až do 7 rokov v súlade zo zákonom;
 • osobné údaje spracovávané na základe AML Zákona a písomné doklady získané na základe AML Zákona BALINGTON uchováva po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Vami.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.

10. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

BALINGTON s.r.o.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Brnianska 49, 811 04 Bratislava
E-mail: info@balington.sk